Šta obuhvata oftalmološki pregled obolelih od dijabetesa?

Pregled pacijenata obolelih od dijabatesa sa sumnjom na dijabetesnu retinopatiju treba da obuhvati:

  • Ispitivanje vidne oštrine
  • Merenje intraokularnog pritiska
  • Pregled prednjeg segmenta oka na biomikroskupu na usku zenicu (registrujemo pojavu rubeoze-patološke krvne sudove)
  • Po potrebi i gonioskopiju (pregled ugla prednje očne komore) sa ciljem pronalaženja patoloških krvnih sudova ukoliko se posumnja na neovaskularni glaukom

Nakon širenja zenice pristupamo pregledu očnog dna i to:

  • Bezkontaktno – lupom od 90D ili
  • Kontaktnom metodom – panfundoskopom

Osim detaljnog pregleda na široku zenicu, dopunske dijagnostičke metode koje primenjujemo su:

  • Optička koherentna tomografija-OCT – poprečni presek žute mrlje koji nam je neophodan u sagledavanju stanja žute mrlje, postavljanju dijagnoze edema makule, o tipu edema, mogućnostima lečenja i praćenju uspeha terapije koja može biti: anti VEGF terapija, laser terapija ili vitreoretinalna hirurgija,

Šta obuhvata oftalmološki pregled obolelih od dijabetesa?, dr Sandra Jovanović

  • Fluoresceinska angiografija-FA – kontrasni snimak krvnih sudova mrežnjače,
  • Ultrazvuk – B scan kod nedostupnih medija guste katarakte i krvarenja u prostor staklastog tela kako bi se videlo stanje na retini.

Šta obuhvata oftalmološki pregled obolelih od dijabetesa?, dr Sandra Jovanović

Pregled kod oftalmologa je neophodan u momentu otkrivanja bolesti – dijabetesa, a potom jednom godišnje ukoliko nema promena ili su minimalno prisutne. Ukoliko su promene već razvijene, tada se savetuju kontrole na 4 – 6 meseci, a ukoliko imamo promene koje zahtevaju tretman, tada prema indikacijama lekara. Intravitrealne aplikacije anti VEGF th kod edema makule kod pacijenata sa tipom 2DM, se obično aplikuju jednom mesečno. Laserfotokoagulacija kod proliferativne dijabetesne retinopatije se radi u više nastavaka, 3 do 4 na 1 do 2 nedelje razmaka.

Šta obuhvata oftalmološki pregled obolelih od dijabetesa?, dr Sandra Jovanović